Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

bomdia
Uważaj. Nie wiesz, która szansa jest ostatnią.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viadobby dobby
bomdia
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść. 
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viadobby dobby
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
(via zlotemyslibondii)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby
bomdia
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
5870 6e05 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
bomdia
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
bomdia
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
bomdia

Chcę wiedzieć przed kim uciekasz 
Przede mną czy przed sobą ... 
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viafoodforsoul foodforsoul
bomdia
bomdia
Reposted frompffft pffft viafoodforsoul foodforsoul
bomdia
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
bomdia
4478 473e
Reposted fromojkomena ojkomena viamendacious mendacious
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamendacious mendacious
bomdia
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamendacious mendacious

July 10 2015

bomdia
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
bomdia
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl